ZAKLADA · RAD UPRAVNOG ODBORA OD 1988.-1992.

Skupština općine Dubrovnik je na sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno političkog vijeća održanim 28.04.1988.godine imenovala novi Upravni odbor koji je od početka rada do lipnja 1991.godine održao niz sastanaka i dogovora,razgovora i provjera, a sve u cilju pripreme realizacije svojih zaključaka i ostvarivanja ciljeva ostaviteljice Marije udove Račić.

Osnovni problem s kojim se susreo Upravni odbor je da od samog početka rada nije postojala valjana, uredno vođena i na terenu provjerena evidencija nekretnina s kojima raspolaže Zaklada. U tom pravcu angažiran je odmah jedan stručni radnik koji je djelomično obradio dosadašnje stanje nekretnina Zaklade na području Grada, Plata i Cavtata. Kako je pitanje utvrđenja nekretnina vrlo bitno radi daljeg rada Zaklade poduzete su radnje da se u narednom periodu nedvojbeno utvrdi kojih nekretnina je Zaklada vlasnik u cijelosti, koji u dijelovima a na kojima ima pravo korištenja kao bivši vlasnik nacionaliziranog zemljišta. Također je potrebno utvrditi koje su nekretnine svojevremeno nacionalizirane a oduzete iz posjeda Zaklade.

Upravni odbor je također nastojao zaštititi od uzurpacije dio zemljišta koje pripada Zakladi, vodio je računa o zaštiti interesa Zaklade pri izradi prostorno urbanističkih planova za određeno područje na kojem se nalaze nekretnine Zaklade, a Skupštini općine Dubrovnik dostavljen je zahtjev za denacionalizacijom nekretnina i njihovo vraćanje u vlasništvo Zaklade.

Upravni odbor je odmah, već u prvoj godini svog rada, izradio i usvojio novi Statut kojim je pored ostalog reguliran sastav organa upravljanja Zakladom kao i način njihovog rada, cilj i sredstva Zaklade, krug korisnika sredstava Zaklade te organ nadzora nad namjenskim korištenjem sredstava. Organ upravljanja Zakladom je, prema odredbama ovog Statuta, Upravni odbor kojeg čine predsjednik,tajnik, blagajnik i tri člana. Upravni odbor imenuje Skupština općine Dubrovnik na vrijeme od četiri godine, bez ograničenja mandata.

Statutom se utvrđuje da se sredstva Zaklade (novčana,pokretnine i nekretnine) mogu upotrijebiti "... radi postizanja optimalnih uvjeta za izobrazbu i specijalizaciju pomorskih kadrova", a odluku u svakom konkretnom slučaju donosi Upravi odbor. Također je Statutom utvrđeno da " Upravni odbor Zaklade jednom godišnje podnosi izvještaj Skupštini općine Dubrovnik a radi kontrole namjenskog utroška sredstava ".

Na osnovu ovog Statuta usvojenog 14.12. 1988.g. podnesen je zahtjev Sekretarijatu za opću upravu Općine Dubrovnik radi registracije Zaklade koja nije bila odgovarajuće izvršena nakon Drugog svjetskog rata. Sekretarijat za opću upravu je rješenjem br.UP/I-947-03-89-03/01 od 19.06. 1989.godine upisuje Zakladu u registar Zaklada Općine Dubrovnik.

Upravni odbor Zaklade dana 16.srpnja 1991.godine dostavlja Općini Dubrovnik izvješće pod nazivom „OSNOVNE NAPOMENE UPRAVNOG ODBORA ZAKLADE KOJEM PRESTAJE MANDAT“ u kojem se naznačuju slijedeća pitanja:

-     Stanje nekretnina Zaklade

-     Poslovni prostor

-     Stanovi

-     Spomen ploča Ivu i Mariji Račić

-     Pomorski fakultet

-     Hotel „Makedonija“ u Cavtatu

-     Zemljište na Pločama

-     Nekretnine u Trstu

-     Arhiva.

Na kraju rada ovog Upravnog odbora Zaklada je raspolagala sa 18.399,50 dinara na žiro računu

Nakon prestanka mandata ovog Upravnog odbora imenovan je novi i Zaklada je i nakon 1991.godine nastavila radom kako za vrijeme Domovinskog rata tako i nakon njega s malom imovinom (kada se uspoređuje sa onom imovinom koju je Zaklada imala 1919.godine) i isto tako skromnim sredstvima. Ipak cilj ostaviteljice se i dalje ostvaruje kroz razne oblike ispunjavanja zakladne svrhe, a hvale vrijedno je kontinuirano davanje stipendija u okviru raspoloživih sredstava.