ZAKLADA · PRAVILA 1942.

Veliki Župan Velike Župe Dubrava svojim rješenjem dd. Dubrovnik 4.08.1941. Br.Pr.V.Ž.D. 22/41, a na temelju odluke Doglavnika - Ministra nastave od 30.07. broj 27329, razriješio je dr. Mišu Kolina dužnosti upravitelja Zaklade i imenovao novi Upravni odbor.  Konačnom odlukom Ministra nastave od 17.02.1942. br. LIII-431-7-1942. novi je Upravni odbor i konačno postavljen.

U međuvremenu, do donošenja konačnog rješenja o razrješenju dr. Miše Kolina, imenovani Upravni odbor Zaklade je po istom nalogu Ministarstva nastave od 30.07.1941 .g. bio obavezan sastaviti  nacrt novog Statuta Zaklade. Pošto je Upravni odbor prethodno saslušao mišljenje stručnih i zainteresiranih osoba na skupštinskoj sjednici održanoj 12.09.1941 .g. na svom sastanku održanom 15.09.1941. godine konačno je prihvatio nacrt Statuta i predložio ga Velikoj Župi Dubrava u Dubrovniku 22.09.1941.(br.16/41). Ministarstvo nastave odlukom od 22.08.1942. godine br. 82442 odobrava Statut - pravila Zaklade Pomorsko-trgovačke akademije "Ivo Račić" u Dubrovniku.

Upravni odbor Zaklade, uočivši neke praznine i potrebe izmjena pojedinih odredbi Pravila, a imajući u vidu ratne prilike, 27.12.1943. godine pod brojem 261 dostavlja Ministarstvu pravosuđa i bogoštovlja ( nadležnost u odnosu na Zakladu se u međuvremenu izmijenila ) prijedlog izmijena i dopuna Pravila Zaklade koje to Ministarstvo  15.02.1944. godine pod brojem 1958/1944 odobrava u cjelini.

Pravila Zaklade pored općih odredbi o oporuci Marije udove Račić te odredbe da je sjedište Zaklade u Dubrovniku, sadrži odredbe da se imovina Zaklade smije upotrebljavati samo u svrhe utvrđene oporukom, Pravilima Zaklade i Zakonom te da se imovina Zaklade sastoji :

"... od nekretnina, od glavnice u gotovom novcu i u papirima od vrijednosti...".

Paragrafom 3.Pravila utvrđeno je da je svrha Zaklade

"...da unapredjuje trgovačko pomorstvo time, što će doprinositi odgajanju vrijednih stručnjaka u pomorsko-trgovačkom staležu...".

Da bi se ostvarila postavljena svrha kako je navedeno u paragrafu 3.Pravila, paragrafom 6.predviđeno je :

"...Zaklada će za postojeću Pomorsko-trgovačku akademiju u Dubrovniku kakova sada postoji kao državna ustanova, a u cilju, da se ona što bolje osposobi za odgajanje vrstnih pomorsko-trgovačkih stručnjaka sagraditi iz zakladne imovine odgovarajuću zgradu,te ju obskrbiti potrebnim namještajem i svim potrebnim naukovnim pomagalima.

Zgrada ostaje u vlasnosti zaklade, a namještaj i pomagala prelaze u vlasnost akademije.

Ako se u buduĺnosti razvojem pomorstva pokaže potreba osnivanja pomorsko-trgovačke akademije višeg tipa Zaklada će bilo sama ili uz sudjelovanje drugih pozvanih čimbenika osnovati takovu akademiju u Dubrovniku. U ovom potonjem slučaju Zaklada se može riešiti obaveza iz prve stavke ovog paragrafa."

Kao što se iz ove odredbe vidi, Upravni odbor Zaklade je vodio računa da će potrebe razvoja pomorstva na našem području uvjetovati i osnivanje Akademije višeg stupnja te da to ustvari i predstavlja osnovnu želju ostaviteljice u kojem slučaju bi se Zaklada oslobodila obaveze da gradi zgradu za postojeću Pomorsko trgovačku akademiju u Dubrovniku koja je u tom momentu bila državna ustanova.

Pravilima je dalje bilo predviđeno da se sva gotovinska sredstva "...nakon isplate nužnih troškova i izdataka za zakladnu upravu kao i za ostvarenje svrhe zaklade..." imaju ulagati odmah u Štedionicu NDH. Ako bi se ova imovina ulagala u nekretnine, vrijednosne papire ili u "pupilarno sigurne hipotekarne zajmove" prethodno se moralo pribaviti odobrenje nadležnog Ministarstva kao vrhovne zakladne vlasti.

Prema paragrafu 8.Pravila, iz prihoda zakladne imovine mogli su se pokrivati sljedeći izdaci:

"...1/. Troškovi uprave;

2/. Uzdržavanje zakladne imovine ;

3/. Čuvanje i uzdržavanje mauzoleja obitelji Ive Račića, koji se nalazi na grobištu u Cavtatu ;

4/. Nabavke potrebnih pomagala ;

    Ono što preostane iza pokrića izdataka pod 1 - 4 moći će se upotrijebiti :

a/ za stipendije siromašnim a vriednim djacima iz Plata /Župa Dubrovačka/ i iz Cavtata, koji budu pohadjali Pomorsku akademiju;

b/ za održavanje tečajeva za usavršavanje kandidata, koji nakon izvršene propisane pomorske prakse pristupaju poručničkom odnosno kapetanskom ispitu;

c/ za održavanje predavanja iz pomorskog prava narodnog prirada i drugih grana znanosti, koje su u vezi sa pomorstvom i pomorskom trgovinom. Ova predavanja mogu se održati i za širu javnost, koja se zanima za pomorstvo. Za ova će se predavanja moći angažirati samo obće priznati naučni stručnjaci;

d/ za stipendije djacima, u prvom redu iz dubrovačkog kotara, koji se budu istakli u nauci, da se mogu, po absolviranju akademija, usavršiti u kojoj grani nauke o pomorstvu i trgovini;

e/ za nagrade djacima akademije, koji se budu isticali u nauci i za pomoći vriednim a oskudnim djacima;

f/ kao doprinos za skupno putovanje djaka akademije;

g/ za promicanje svake vrste pomorske i trgovačke djelatnosti u raznim pravcima na dubrovačkom teritoriju; "

Ovi izdaci, dakle, mogli su se podmirivati samo iz prihoda ali nikako iz sredstava pribavljenih prodajom zakladne imovine. Naime, Pravila ni u jednoj odredbi ne predviđaju mogućnost prodaje nekretnina Zaklade, već bi se takva mogućnost jedino mogla naći u oporuci Marije udove Račić

"... Kada bi bilo korisno po moju ustanovu, prodat će karati isto tako i kuće i zemljišta u Trstu i drugovdje..."

a povezati je s paragrafom 4. Pravila koji navodi da se imovina Zaklade može upotrijebiti

"... samo za svrhe navedene u zakladnici, i u ovim pravilima Zaklade, a u granicama propisa...".

Pravilima se utvrđuje Upravni odbor koji upravlja Zakladom, a i visina nagrade koja pripada članovima Upravnog odbora ( ukupno 120.000.- kuna), te da se cjelokupno zakladno poslovanje obavlja preko Štedionice NDH i njenih podružnica.

Paragraf 13. utvrđuje

" Da se sačuva trajna uspomena na nosioca i utemeljiteljicu Zaklade postavit će se u glavnoj zgradi škole jedan vidan znak i održat će se godišnje o trošku Zaklade zadušnice za dobrotvore Zaklade".