ZAKLADA · POSLOVANJE 1946.-1991.

Prema bilanci Zaklade od 31.12.1945.godine Zaklada je raspolagala sljedećom imovinom :

NEKRETNINE

- procijenjene vrijednosti                             2,330,093,65 din.

VRIJEDNOSNI PAPIRI

a/1250 dionica "Dubrov. plovidbe"                    20,651,00 din.

b/obveznice Dalmatinskog agrara                        1,196,25 din.

ULOG U BANCI U LONDONU                             30,230,19 Lstg.

preračunato u dinare                                     6,046,198,30 din.

NA TEKUĆEM RAČUNU                                    106,533,68 din.

U BLAGAJNI – GOTOVINE                                   7,053,00 din

U K U P N O :                                                8,511,725,88 din.

Kao što se vidi, 2/3 ukupne imovine Zaklade čini samo preračunati iznos engleskih funti koje su 2.II 1952.godine konačno prebačene na račun Zaklade ,a ta sredstva su činila i glavni dio iz kojeg je financirana izgradnja Pomorskog tehnikuma.Jesu li u tom momentu (31.12.1945.g.) nekretnine Zaklade pravilno procijenjene, to je sada teško utvrditi, ali ako se pođe od činjenice da je nakon rata Zaklada raspolagala  s prilično netočnim podacima o svim nekretninama koje joj pripadaju , nije teško zaključiti da se i procjena nekretnina samo preračunavala prema vrijednostima davanim u obračunima ranijih godina. Međutim, vrijednost nekretnina vodi se do godine 1956, a potom se više u poslovnim knjigama ne iskazuje, tako da je njihova vrijednost i danas nepoznata.

Kako je već navedeno, Upravni odbor je tih godina doživio promjene.  Došlo je do direktnog uplitanja u rad i ostvarivanja zakladne svrhe od strane nadzorne vlasti tj.Ministarstva pomorstva FNRJ.  Zaklada u to vrijeme ubire, pored prihoda od kamata i dobivene protuvrijednosti engleskih funti i prihod od nekretnina (stanarine,najam i sl.).

Stanje prihoda i rashoda za period od 1947 do 1963.godine je sljedeće:

 

1947

1948

1949-56

1957-61

1962

1963

VRIJED.

NEKRET.

 

8,844,244,83

 

8,854,649,00

 

 

8,854,649,89

 

/

 

/

 

/

 

PRIHODI

 

 

56,285,00

 

 

57,560,00

 

47,965,641,10

 

1,110,778,00

 

1,195,599,00

 

1,351,428,00

 

RASHODI

 

 

45,862,50

 

34,592,00

 

47,296,084,00

 

956,036,00

 

37,290,00

 

133,678,00

od toga

troškovi uprave

 

 

24,053,80

 

 

25,340,00

 

 

586,910,10

 

 

 

203,045,00

 

 

37,290,00

 

 

 

 

133,678,00

 

ČISTI PRIHOD

 

10,422,50

 

22,968,00

 

669,557,00

 

154,742,00

 

1,158,309,00

 

1,217,750,00

 

Već na prvi pogled mogu se uočiti veliki prihodi i rashodi u periodu od 1949 - 1956. godine  koji su s jedne strane bili rezultat napora Zaklade da osigura sredstva potrebna za izgradnju Pomorskog tehnikuma (engl.funte,  prodaja nekretnina, krediti i sl.), a s rashodne strane su ta sredstva upotrijebljena gotovo isključivo za navedenu gradnju, što znači i za ostvarivanje želje ostaviteljice Marije udove Račić.

Odjel za financije Općine Dubrovnik je 24.01.1964.godine izvršio pregled financijskog i materijalnog poslovanja Zaklade, ali nažalost s tim Izvještajem  se ne može raspolagati jer ga u arhivi Zaklade nema budući je  cjelokupna arhiva Odjela za te godine zbog vlage u prostorijama u kojima se čuvala nepovratno propala.

Prema financijskom izvještaju Upravnog odbora Zaklade za period od 1.01.1964.godine do 31.12.1972.godine Zaklada je ostvarila prihod od ukupno dinara 1,616.618,45 a glavni dio prihoda su sredstva koja je uplatio  "INEX" Beograd za exproprirano (izvlašteno) zemljište u Cavtatu (Hotel "Makedonija"). Navedeni iznos čini 72,2% ukupnog prihoda Zaklade toga  devetogodišnjeg razdoblja.

Značajnijih rashoda Zaklada u tom periodu nije imala pa su oni ukupno iznosili 245.720,04 dinara, a raspoloživa sredstva na žiro računu 31.12.1972.godine iznosila su 1,370.886,67 dinara.

Pored troškova uprave (odvjetnik, fin.rač.poslovi, ptt troškovi, putni troškovi i sl.) Zaklada je dio sredstava ( ukupno dinara 115.290,30 ili 46,9% učinjenih rashoda ) upotrijebila za razne popravke u školi ( nabava strojeva, zbornik VPŠ ),a dio sredstava potreban za praksu učenika na školskom brodu "Jadran" 1971.godine osigurala je i Zaklada.

Izvještaj o financijskom poslovanju za vrijeme od 1.01 1973.godine do 31.12. 1979.godine koji je također dostavljen Skupštini općine Dubrovnik, pokazuje da Upravni odbor Zaklade u to vrijeme nije uopće imao namjeru  ostvariti bilo kakav prihod ( jedini prihod tog perioda je bilo uplaćivanje stanarina za dva stana Zaklade u zgradi Pomorske škole ),već se isključivo orijentirao na trošenje sredstava koja su 1.01. 1973.godine bila na žiro računu Zaklade ( 1,370.886,69 dinara ).

Rashodi koje je Upravni odbor Zaklade imao u tom periodu odnosili su se na nabavu raznog inventara za potrebe škole, razne popravke stanova, čamca, zgrade kao cjeline, izgradnju pristupnih cesta, asfaltiranje školskih igrališta, nabavu žiro kompasa za potrebe škole, razne takse, poreze i slično. Sve u svemu, ne baveći se u tom periodu sređivanjem stanja nekretnina Zaklade, Upravni odbor je per 31.12. 1979.godine raspolagao saldom od dinara 61.853,69, da bi u navedenom Izvještaju o financijskom poslovanju za period od 1.01.1980.godine do 31.12. 1983.godine prihodi Zaklade (s prenesenim stanjem) iznosili 111.211,29 dinara, a rashodi (popravak stanova i honorar za vođenje fin.poslova) dinara 53.593,00 tako da je 31.12. 1983.godine Zaklada raspolagala novčanim sredstvima od 57.618,29 dinara.

Od tada, tj.1.01.1984.g., daljnji rad Upravnog odbora Zaklade po financijskim pitanjima gotovo u potpunosti zamire, a novčana sredstva Zaklade na dan 27.02. 1990.g. na žiro računu kod Dubrovačke banke u Dubrovniku br.15-01-01391-5 iznose 216,10 dinara. Na štednji kod iste Banke Zaklada ima 49,40 dinara ili kada se jedno i drugo pretvori u DEM  (po tadašnjem tečaju) to iznosi 38.-DEM (?!?).

Stanje sredstava na dan 16.srpnja 1991.g. prema izvješću Upravnog odbora kojem je prestajao mandat bilo je:

-     Na žiro računu kod SDK Dubrovnik br. 31700-685-58 – dinara 18.399,50

-     Na žiro računu kod DUBROVAČKE BANKE Dubrovnikbr.31700-620-16-80700-15-01-1391-5, saldo: 0 (nula) uz napomenu da je taj račun zatvoren i sredstva prebačena na račun kod SDK ali da ovaj i dalje egzistira u slučaju kakvih uplata ili upisa kamata.