ZAKLADA · POSLOVANJE 1941.-1946.

Kao što je već naprijed navedeno, Doglavnik Ministar nastave je 30.07.1941. g. (Odluka Doglavnika Ministra nastave NDH br.27329) razriješio dr. Mišu Kolina dužnosti upravitelja Zaklade te imenovao Upravni odbor kojemu je dr. Kolin bio obvezan predati svu pokretnu i nepokretnu imovinu Zaklade. U novi Upravni odbor pored  dr. Nika Ivete, fin.savjetnika u mirovini, kao predsjednika, za članove su imenovani: prof.Makso Milošević, prof.Pero Slovinić (ravnatelj OUZORA), prof.Jakov Matković (upravitelj Učiteljske škole) i don Gjuro Krečak ( župnik Gruža ) .

Na ovo rješenje dr. Kolin je podnio tužbu Upravnom sudu u Zagrebu koji 12.02.1942. g. presuđuje da se tuženo rješenje ukida radi manjkavosti postupka. Međutim,  kako su u međuvremenu stupili na snagu novi zakonski propisi (Zakon o zakladama donesen je 17.02.1942.g.) tako je Ministar nastave (dopis Ministarstva nastave NDH 4.03. 1942.g. br.15995/1942) razriješio dužnosti upravitelja Zaklade dr. Mišu Kolina "... jer je Zakladom upravljao očigledno na štetu zakladne imovine". Ovakvim postupanjem se u stvari nije ništa izmijenilo i Upravni odbor imenovan 30.07.1941. godine je nastavio rad bez prekida.

Zapisnik o primopredaji sačinjen je dana 20.08.1941. godine i njime je utvrđeno da se imovina Zaklade sastoji od slijedeće imovine :

I      NEKRETNINE

a/  kuće i zemljišta u Dubrovniku, predgrađe Ploče

    ulož.     451     biće 1- 7

      "         452       "  jedino

      "         723       "  1  3

      "        1086      "  jedino

b/  nekretnine u P.O.Gruž,Plat i Cavtat

(tabularni podaci se nalaze u pogodbi Zaklade i Boža Banca od 29.03.1940. g. kojom je ovaj kupio te nekretnine za cijenu od kuna 1,000.000.- ali u momentu primopredaje ugovor još nije perfektuiran odnosno nije dobivena suglasnost nadležne vlasti )

 

II- U  NOVCU  KOD   NOVČANIH   ZAVODA

     / prema bilanci od 30.IX 1941.g./ 

1.

Praštedionica Zagreb

kuna

195.975.35

2.

Poštanska štedionica

kuna

1.256.35

3.

Srpska banka, Dubrovnik

kuna

314,722,00

4.

Srpska banka,račun gradnje

kuna

2,010,300.00

5.

Srpska banka,Zagreb

stari posao

kuna

10,822,130,00

6.

Srpska banka,Zagreb

novi posao

kuna

1,568,035,00

7.

Gradska štedionica,Zagreb

kuna

1,444,770,00

8.

Napretkova zadruga,Dubrovnik

kuna

10,663,00

 

b/-ROYAL BANK OF SCOTLAND-LONDON

    stg . 30.320.19.10

(dr. Kolin objašnjava da se pod "stari posao" iskazuje iznos koji je zaleđen dok se po "novim poslom" iskazuju sredstva koja su mobilna, tj. nisu zaleđena)

III  - VRIJEDNOSNI    PAPIRI

a/   - 1250 dionica DUBROVAČKE PLOVIDBE

        (sa talonima bez  kupona)

b/   - Obveznice Dalmatinskog Agrara

        nom.dinara 15.000.-

 

IV   - GOTOVINA

od najamnina

kuna

6,472,58

u blagjni

kuna

962,04

U primopredajnom zapisniku dr. Kolin je dao i neka objašnjenja kao npr :

  • da je velika kuća u Dubrovniku / ex Alaga / zauzeta od talijanske vojske a da su sve druge , kao i ona u  Cavtatu, iznajmljene i da godišnja brutto najamnina iznosi kuna 102.600.-
  • da su svi porezi i prirezi koji terete imovinu redovno  plaćeni ,
  • da Zaklada nema dugovanja ,
  • te druga objašnjenja o kamatama,isplatama, dokumentima i slično što je bilo neophodno za početak rada Upravnog odbora.

Upravni odbor je imovinu i poslovanje Zaklade primio onako kako ih je dr. Kolin predao po rezultatu njegove probne bilance . Međutim, Upravnom odboru nije dostavljen i izvještaj dr. Iva Karlovića koji je od strane Velike Župe Dubrava bio imenovan povjerenikom (Prema odluci Ministarstva za bogoštovlje i nastavu NDH od 28.05.1941.g. br.Pov.28/1941)  za pregled rada Uprave Zaklade od njezina osnivanja tj. od 29.12.1919.g. do dana predaje uprave od strane dr.Kolina.                                              

Ministarstvo nastave zatražilo je 30.07.1941. g. (dopis Ministarstva nastave NDH  br.27329) da Upravni odbor sačini Nacrt novog Statuta Zaklade što je on i učinio te je nakon višekratnih rasprava Nacrt prihvaćen na sjednici Upravnog odobora 15.09.1941. g., a nakon što su saslušana mišljenja stručnih i zainteresiranih osoba. Prihvaćeni Nacrt Statuta bio je predložen Velikoj Župi Dubrava u Dubrovniku dana 22.09.1941. g., a Ministarstvo nastave u kolovozu slijedeće godine odobrava (Odluka Ministarstva nastave NDH od 22.08.1942.g. br.82442) predloženi  tekst Pravila zaklade / Statut Zaklade/.

Međutim, kako su se nakon toga pokazale neke praznine neophodne su bile izmjene pojedinih točaka te su izrađene izmjene i dopune koje je Odlukom od 15.02.1944. g. (Odluka Ministarstva pravsuđa i bogoštovlja  br.1958 od 15.02.1944.g.) prihvatilo Ministarstvo pravosuđa i bogoštovlja.

Već prvi krupni problem s  kojim se Upravni odbor susreo u samom početku rada bilo je razrješenje zaključene kupoprodajne pogodbe kojom Zaklada ( dr. Kolin ) prodaje Božu Bancu nekretnine u Gružu, Platu i Cavtatu za cijenu od 1,000.000.- kuna .O ovom pravnom poslu nužno je dati više podataka jer je započeo još davne 1929. godine kada je dr. Kolin ugovorio s  Božom Bancom kupoprodaju "svih nekretnina vlasništva zaklade koje se nalaze u Cavtatu, Platu i Gružu".Tada je sačinjen i nacrt ugovora prema kojem je kupoprodajna cijena utanačena

" ... u iznosu od 1,000.000.- dinara (riječima jednog miliona dinara) isplativih čekom funta šterlinga na London po kursu dana 28.augusta 1929..."(točka II Nacrta ).

Na taj nacrt ugovora Veliki Župan (Dopis Velikog Župana br.14003/29 od 7.11.1929.g). je 7.11.1929. g. dao klauzulu da će odobriti predloženu pogodbu kada mu kupoprodajni ugovor bude predložen na odobrenje . Međutim , iz nerazjašnjenih razloga , dr. Kolin nije sačinio formalni kupoprodajni ugovor kroz punih 10 godina već tek 29.03.1940. g. sačinjava formalni ugovor kojim navedene nekretnine prodaje Božu Bancu, ali tada je kupoprodajna cijena utanačena u dinarima . Taj formalni ugovor dr. Kolin  dostavlja Ministarstvu prosvjete Kraljevine Jugoslavije u Beogradu na odobrenje, a zbog promjene nadležnosti u tim godinama ugovor dospijeva u Zagreb Ministarstvu nastave. Upravni odbor već dva mjeseca po preuzimanju uprave, točnije 18.10.1941. g., upućuje pod br.30/41 dopis Velikoj Župi Dubrava u Dubrovniku za Ministarstvo nastave u Zagrebu prijedlog da se od strane tog organa uskrati traženo i zakonom propisano odobrenje i time spriječi da kupoprodajna pogodba bude i ostvarena. Ovo je zatraženo zbog toga što  uglavljena cijena ne odgovara stvarnoj vrijednosti nekretnina, a ostvarenje bi bilo štetno po Zakladu. Također je upozoren nadležni organ da je prodaja izvršena slobodnom pogodbom  umjesto javnog nadmetanja kako je izričito propisano čl.32. Pravilnika (Pravilnik za primjenu zakona o zadužbinama kojeg je donio Ministar prosvjete 12.04.1932.g. P.br.11952 donesen na temelju &8. i 25. Zakona o zadužbinama od 6.07.1930.g.). Ministarstvo nastave (Odluka Ministarstva nastave KJ od 25.06.1942.g.br.62336) riješilo je da ne odobri kupoprodajni ugovor i od tog momenta Upravni odbor uzima pod svoju upravu sve nekretnine koje je do tada Božo Banac"držao u svom posjedu"(!?) . Predsjednik Upravnog odbora obavještava (DopisUpravnog odbora zaklade br.219/42 od 21.07.1942.g) Boža Banca da ugovor o kupoprodaji nekretnina ne vrijedi.

I ovom prilikom samo se nameće pitanje kako je Božo Banac mogao stupiti u posjed nekretnina čija kupoprodaja nije bila pravno valjana pa i podmirivati određene obveze koje iz vlasništva nad nekretninama proizlaze. Jasno je da je to bilo moguće samo u dogovoru s dr. Kolinom koji je "savjesno" i "odgovorno" upravljao imovinom Zaklade.    

Upravni odbor je već na samom početku rada u kolovozu 1941. godine nastojao stvoriti uvjete za normalan rad pa je tako primio jednog administratora kao i jednog nadglednika nekretnina (upravitelj nekretnina), a od prijašnjeg upravitelja preuzet je i čuvar mauzoleja obitelji Račić u Cavtatu.